PROIECT DE REGULAMENT INTERN – R.N.P.

NOU!!
Regulamentul adoptat de RNP in urma propunerii noastre:
Regulament RNP – 6 iulie 2010

Propunerea noastra de regulament :

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
PROIECT
REGULAMENT INTERN
privind practicarea pescuitului recreativ – sportiv în apele de munte
administrate de R.N.P.– ROMSILVA, în România

A. Definiţii şi Reglementări legale
Art.1 – Pescuitul este activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea şi regenerarea resurselor acvatice vii (Legea nr. 317/oct.2009).
Art.2 – Resursele acvatice vii sunt reprezentate de speciile de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, destinate consumului uman, disponibile şi accesibile în habitatele piscicole naturale ale României (Legea nr. 317/oct.2009).
Art.3 – Administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte de pe teritoriul României, se face de Regia Naţională a Pădurilor– Romsilva, care poate exploata resursele acvatice vii prin unităţile şi subunităţile sale din teritoriu şi/sau prin asociaţiile şi organizaţiile de pescari sportivi din România, potrivit legii şi Protocolului de delegare.
Art.4 – R.N.P.– Romsilva, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii din apele de munte, aplică măsuri de gestionare şi exploatare durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte pentru îmbunătăţirea condiţiilor naturale de habitat a salmonidelor, prin amenajarea de cascade podite, cascade simple, pinteni, praguri, topliţe pentru stocarea materialului biologic (puiet de păstrăv indigen) destinat repopulărilor anuale, plantări de arbori şi arbuşti forestieri pentru stabilizarea malurilor râurilor şi lacurilor, lucrări de corectarea torenţilor, etc.
Art.5 – Întreţinerea, repararea şi gestionarea amenajărilor piscicole specifice (topliţe, cascade, pinteni, praguri, etc.) precum şi paza acestora şi a resurselor acvatice vii din apele de munte, cad în responsabilitatea R.N.P.-Romsilva, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 46/2008– Codul Silvic. Aceste acţiuni se vor realiza în mod direct şi nemijlocit prin personalul silvic propriu şi/sau prin asociaţiile şi organizaţiile de pescari sportivi, constituite potrivit legii, pentru fondurile de pescuit arendate acestora.
Art.6 – Pescuitul recreativ–sportiv este pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă (Legea nr. 317/oct.2009).
Art.7 – Pescuitul recreativ-sportiv în habitatele naturale din apele de munte, se exercită în baza reglementărilor legale în domeniul pescuitului, a permiselor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură – A.N.P.A. şi a prezentului Regulament intern.
Art.8 – Personalul silvic specializat al administratorului şi al asociaţiilor şi organizaţiilor de pescari (de pe fondurile de pescuit arendate acestora) delimitează şi marchează cu panouri vizibile, pe fiecare fond de pescuit, zonele oprite la pescuit din interiorul ariilor protejate, zonele de protecţie pe care pescuitul este interzis temporar în vederea refacerii efectivelor de salmonide, precum şi zonele unde pescuitul este permis numai în regim catch and release (≈ prinde & eliberează).
Art.9 – Fondul de pescuit montan este unitatea de gospodărire a populaţiilor piscicole, în principal salmonicole, ce habitează în apele de munte ca ecosisteme constituite din râul/pârâul cu afluenţii săi, sau lacul cu principalele pâraie care îl alimentează (ICAS, 2007).
B. Conditiile de exercitare a pescuitului recreativ-sportiv in apele de munte
Art.10 – Pescuitul recreativ-sportiv în apele de munte, poate fi exercitat de orice persoană, cetăţean român sau străin, pe bază de permis de pescuit recreativ – sportiv eliberat de A.N.P.A. şi a documentelor fiscale specifice, eliberate de R.N.P.-Romsilva (prin unităţile din structura sa teritorială, pentru fondurile de pescuit gestionate direct) sau de asociaţiile şi organizatiile de pescari, documente nominale şi netransmisibile, care împreună cu actul de identitate, atestă dreptul deţinătorului acestora de a exercita pescuitul recreativ – sportiv pe aceste ape.
Art.11 – Pe apele de munte administrate şi gestionate direct de R.N.P.-Romsilva (prin unităţile şi subunităţile sale teritoriale), permisul de pescuit eliberat de A.N.P.A. este valabil numai însoţit de documentul fiscal care atestă achitarea contravalorii tarifului de pescuit.
Art.12 – Tariful de pescuit reprezintă suma cuvenită pentru servicii legate de organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a pescuitului recreativ-sportiv în apele de munte, precum şi în iazurile şi bălţile din fondul forestier proprietate publică a statului (populări şi repopulări cu puiet, amenajări de cascade podite, podeţe, pinteni, praguri, topliţe, stabilizarea malurilor râurilor şi lacurilor, corectarea torenţilor, paza, întreţinerea, repararea şi gestionarea amenajărilor piscicole specifice, etc.).
Art.13 – Lista tarifelor de pescuit se elaborează anual de către compartimentul de specialitate al directiei silvice/ICAS, se aprobă de Comitetul Director al direcţiei silvice/ICAS şi se pune în aplicare prin Decizie a directorului direcţiei silvice/ICAS, atât pentru apele de munte din raza direcţiei silvice emitente cât şi pentru celelalte fonduri de pescuit cu salmonide, gestionate direct de unităţile teritoriale ale R.N.P.-Romsilva, la nivelul ţării.
Art.14 – Tarifele de pescuit se afişează la sediul tuturor unităţilor şi subunitatilor silvice din structura teritorială a R.N.P-Romsilva (din zona de munte) precum şi pe site-urile acestora.
Art.15 – Tarifele de pescuit se achită direct la sediile unităţilor şi subunităţilor silvice şi/sau pe teren, la împuterniciţii acestora (şefi de ocoale, ingineri, tehnicieni, pădurari, maiştri de vânătoare). Pentru tariful achitat, solicitanţilor li se eliberează documente fiscale legale (bonuri, facturi sau chitanţe fiscale), precum şi o copie a prezentului Regulament intern, de care semnează pe loc pentru luare la cunoştinţă de prevederile sale.
Art.16 – Odată cu achitarea tarifului de pescuit sportiv, solicitantul îşi însuşeşte regulamentul şi condiţiile de practicare a pescuitului sportiv pe apele de munte administrate de RNP-Romsilva şi consimte prin semnătură să se supună controlului reprezentantului RNP-Romsilva pe teren, dacă acesta din urmă o cere.
Art. – În documente se vor înscrie atât zona de pescuit pe care se poate pescui, cât şi zilele libere la pescuit pe fiecare zonă.
Art.17 – Pescuitul recreativ-sportiv în apele de munte (râuri şi/sau lacuri), se exercită de pe mal sau din barcă, cu undiţa sau lanseta ţinute în mână şi folosind în exclusivitate momeli artificiale. Undiţa va fi prevăzută cu cel mult două (2) cârlige.
Art.18 – Sezonul de pescuit recreativ-sportiv la salmonide în anul 2010, este deschis în perioada 01 mai–31 decembrie, cu condiţia respectării prohibiţiei pe specii la păstrăvi şi lipan, conform reglementărilor legale privind prohibiţia.
Art.19 – În perioada 01–31 mai 2010, nu este permisă prinderea sau reţinerea exemplarelor de lipan, nici chiar a celor prinşi accidental în apele în care aceştia convieţuiesc cu păstrăvii.
Art.20 – În perioada 15 septembrie–31 decembrie 2010, nu este permisă prinderea sau reţinerea păstrăvilor prinşi accidental pe apele unde aceştia convieţuiesc cu lipanul; în apele salmonicole fără lipan, pescuitul după data de 15 septembrie, este interzis.
Art. 21 – Pescuitul şi reţinerea lostriţei sunt interzise tot timpul anului.
Art.22 – Exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în apele de munte, este permisă numai în timpul zilei, de la răsăritul şi până la apusul soarelui.
Art.23 – Se pot reţine numai capturile de salmonide cu lungimea minimă de: 20 cm la păstrăv (indigen, fântânel, curcubeu), 22 cm la coregon şi 25 cm la lipan. Puietul şi exemplarele de peşti capturate ale căror dimensiuni sunt sub cele menţionate mai sus, se eliberează urgent în apă, în stare vie, la locul capturării.
Art.24 – Dimensiunile capturilor se măsoară de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.
Art.25 – Fiecare pescar sportiv, deţinător al documentelor menţionate mai sus, poate reţine maximum 10 peşti salmonizi / zi de pescuit, în orice configuraţie.
Art.26 – Pescuitul recreativ-sportiv pe apele de munte, se poate practica în regim normal, cu reţinerea numărului maxim şi la dimensiunilor menţionate mai sus, sau în sistem catch and release (C&R ≈ prinde & eliberează).
Art.27 – Practicarea pescuitului recreativ-sportiv în sistem C&R nu dă dreptul deţinătorului să reţină nici o captură asupra sa, nici chiar a exemplarelor rănite accidental dar iremediabil pentru a mai putea supravieţui.
Art.28 – Pe apele de munte, în sistemul C&R, este permis numai pescuitul cu muscă artificială, cu maxim 2 muşte pe undiţă şi cu cârlige debarbetate. Pescuitul la spinning este permis cu o singură nălucă. Pescuitul la trenă este permis doar pe lacuri.
Art.29 – În calitate de administrator al apelor de munte din România şi pentru conservarea şi dezvoltarea durabilă a resurselor acvatice vii din aceste habitate, R.N.P.-Romsilva interzice folosirea următoarelor procedee pe apele de munte: nădirea, folosirea atractanţilor, momelile naturale şi momelile sintetice de tip pastă, bile şi pelete.
C. Recomandări şi cerinţe solicitate pescarilor sportivi
a) Respectaţi şi protejaţi natura, flora şi fauna montană ! Nu aruncaţi gunoaiele decât în locurile special amenajate şi destinate acestui scop !
b) Încurajati practicarea pescuitului C&R; un peşte eliberat azi poate deveni trofeu şi vă poate încânta la viitoarele partide de pescuit !
c) Scurtaţi cât mai mult durata luptei cu peştele (drill-ul) prin alegerea unui echipament de pescuit corespunzător !
d) Eliberaţi cât mai repede peştele capturat, pe cât posibil fără să-I scoateţi din apă şi fără să-I atingeţi cu mâna; atingerea peştilor cu mâna poate duce la îmbolnăvirea acestora; folosiţi o pensă sau un cleşte special pentru a scoate cârligul !
e) Dacă doriţi să fotografiaţi captura, udaţi-vă mâinile înainte de a atinge peştele şi scurtaţi la minim timpul în care ţineţi peştele în afara apei !
f) Atunci când reţineţi un peşte, scurtaţi-i suferinţa fără a-l sufoca !

This entry was posted in Articole and tagged . Bookmark the permalink.